Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 4., a u skladu sa članom 21. stav 1. tačka 1. Statuta Crnogorskog udruženja poslodavaca (skraćeno: “CUP”, Skupština CUP-a na Osnivačkoj sjednici Skupštine dana 10.12.2021. godine, donosi:

ETIČKI KODEKS

PREAMBULA

 • CUP je nevladina i neprofitna organizacija koja se zalaže za prepoznavanje i vrednovanje ključne uloge poslodavaca za društveno-ekonomski razvoj, kao i ostvarivanje značajnijeg uticaja poslodavaca na društveno-ekonomske tokove. U svom radu CUP promoviše inkluzivno društvo, toleranciju, socijalni dijalog, društveno odgovorno poslovanje, u krajnjem – etički odnos i moralno postupanje svojih članova.

SVRHA I CILJ UDRUŽENJA

 • Svrha osnivanja CUP-a je da reformiše dio institucionalne strukture društva koji predstavlja biznis, sa ubjeđenjem da će se tako kreirati bolji uslovi predstavljanja interesa od dosadašnjih. Time bi se stvorila realna osnova za promjenu postojeće negativne percepcije poslodavaca i stvorili neophodni preduslovi za reformu društva i opšti napredak.
 • Izgradnja stimulativnog poslovnog ambijenta u cilju unapređivanja poslovanja privrednih subjekata i stvaranja povoljnih uslova za dalji razvoj tržišta.
 • Cilj CUP-a je da ostvari zakonsku reprezentativnost crnogorskog biznisa (crnogorskih preduzeća), kako bi stekao legalno i legitimno pravo učešća u tripartitnom socijalnom dijalogu između Vlade, sindikata i poslodavaca.
 • CUP želi da doprinese mijenjanju svijesti da su poslodavci nezaobilazan činilac društvenog razvoja i napretka.
 • CUP ima ambiciju da pokaže kako je poslovna etika i moralno postupanje poslodavaca njihova suštinska odlika, te da shodno tome zaslužuju viši nivo društvenog uvažavanja.
 • CUP će težiti da razvija funkcionalni socijalni dijalog sa sindikatom, mijenjajući dosadašnju praksu, formu i oblik aktuelnog „Zakona o radu“ koji treba da zbližava i integriše odnos poslodavaca i radnika, a ne da ih udaljava i prikazuje kao suprostavljene strane.

OSNOVNI PRINCIPI – NAČELA

Ekonomski sistem za koji se zalažemo je sistem slobodnog preduzetništva koji podrazumijeva:

 • Slobodno tržište: vlada i poslodavci sarađuju u korist biznisa i društva u cjelini, pri čemu Vlada nije eksterni sudija, već učesnik i partner. Vlada ne utvrđuje cijene roba i usluga, ne određuje zarade, ne kontroliše proizvodnju, ali ispravlja posljedice tržišnih nesavršenosti.
 • Slobodnu konkurenciju: slobodan pristup tržištu treba imati svaki subjekt, niko ne smije biti predmet diskriminacije po tom pitanju.
 • Suzbijanje sive ekonomije: preveniranje neformalne ekonomije kao ozbiljne prijetnje poslodavcima, ali i stvaranje uslova za njeno prevođenje u legalne tokove.
 • Slobodno kretanje sredstava: izvori sredstava trebaju se slobodno kretati ka djelovima sistema gdje postoji potencijal najvećeg povrata u pogledu investicija. Ovo se odnosi na prirodne izvore, kapital i radnu snagu.

Aktivnosti ćemo usmjeriti ka:

 • Zaštiti preduzetničkih prava i sloboda poslodavaca;
 • Težnji ka unapređenju tržišnih uslova poslovanja, razvoju konkurentnosti i stvaranju povoljne preduzetničke klime;
 • Stalnom povećanju standarda zaposlenih i svih onih čiji materijalni položaj zavisi od rada privrednog društva;
 • Povećanju životnog standarda u cilju stvaranja materijalnih i nematerijalnih dobara koja dugoročno omogućavaju bolji način života;
 • Racionalnijoj upotrebi stečenih dobiti koje će povećati blagostanje.

Osim toga:

 • Zalagaćemo se za to da država usklađuje svoje interese sa privredom, a ne da ih nameće;
 • Zalagaćemo se za privredni ambijent u kome će država stvoriti povoljne uslove za zdrav i stabilan razvoj preduzetništva, a privrednim društvima dopustiti slobodan rad po usvojenim pravilima;
 • Snažno ćemo se zalagati za suzbijanje korupcije, sive ekonomije i svih devijantnih pojava koje ometaju i opterećuju ekonomsko-društveni rast i razvoj;
 • Zastupaćemo stanovište da država treba ostvariti stabilan razvoj na prirodan način, tj. na temeljima zdrave konkurencije i tržišne ekonomije;
 • Uticaćemo da naša privredna društva budu sposobna da se održe i budu konkurentna na nacionalnom i međunarodnom planu.

Kad su u pitanju bezbjednost, rizik i zaštita okoline, zalagaćemo se za:

 • Bezbjednost zaposlenih u obavljanju radnih zadataka, težeći ka maksimiziranju uslova umjesto propisanog minimuma zaštite;
 • Za proizvodnju i upotrebu sigurnih proizvoda;
 • Upoznavanje klijenata o izloženosti i prirodi rizika, ukoliko postoji;
 • Poslovanje sa tehnološki savremenom opremom koja ne zagađuje životnu sredinu ili je zagađenje minimalno.

U odnosima s klijentima, odlučni smo da:

 • Klijentima nudimo samo sigurne proizvode ili usluge;
 • Zaposleni primjenjuju najviše standarde etičkog poslovanja, te ispunjavaju sve obaveze koje se odnose na zaštitu interesa klijenata;
 • Marketinške aktivnosti koje obmanjuju klijente nijesu prihvatljive;
 • Čuvanje reputacije poslodavca predstavlja obavezu svih zaposlenih.

Radnička prava – zapošljavanje, zarada i sindikalno udruživanje:

 • Jednako pravo prilikom zapošljavanja;
 • Pravedna zarada radnika;
 • Tekovina naprednog društva i prepoznato pravo zaposlenih na slobodu sindikalnog udruživanja i kolektivno pregovaranje.

Diskriminacija, pozitivna akcija:

 • Radnici imaju pravo na ravnopravan tretman: diskriminacija u zapošljavanju, otpuštanju ili unapređivanju na osnovu kriterijuma koji nijesu poslovno relativni – nemoralna je i neprihvatljiva.
 • Diskiminacija i uznemiravanje na osnovu pola, godina starosti, nacionalne pripadnosti, rase, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, seksualne orijentacije je neprihvatljiva.
 • Pozitivna akcija: zalažemo se za antitezu diskiminacije kroz aktivno regrutovanje žena i manjinskih grupa u traženju posla, za jednake kriterijume odabira za adekvatne obuke i sl.

Antikorupcijske mjere:

 • Neprihvatljivo je svako postupanje motivisano nepoštenim i nezakonitim načinima obezbjeđivanja veće koristi sebi ili svom preduzeću u odnosu na ostale;
 • Neprihvatljivo je namještanje uslova, promovisanje diskriminatornih standarda, kao i uticanje na osobe koje učestvuju i/ili donose odluke u postupcima javnih nabavki.

Društvena odgovornost – doprinos društvenoj zajednici:

 • Poslodavci su svjesni značaja zajednice, te prepoznaju potrebu značajnog doprinosa njenom razvoju svojim poslovanjem i neposrednim aktivnostima donacija i pomoći;
 • Donacije u dobrotvorne svrhe se ni u kom slučaju ne smiju koristiti kao uslov ili sredstvo za vršenje nezakonitog uticaja.

Primjena Etičkog kodeksa:

 • U cilju poštovanja i unapređenja integriteta poslodavaca, CUP stremi efikasnoj primjeni kodeksa, te ga stavlja na uvid članstvu i javnosti;
 • Podršku nadzoru i implementaciji Etičkog kodeksa u radu poslodavaca sprovodiće CUP, kao jačanje standarda poslovnog integriteta među poslodavcima, ali i članovima CUP-a.

Osim navedenog, CUP prihvata i zalaže se za realizaciju deset principa Globalnog sporazuma UN-a koji predviđa Milenijumske ciljeve:

 • Princip 1: Preduzeća će podržavati i poštovati zaštitu međunarodno-proklamovanih ljudskih prava;
 • Princip 2: Osigurati da preduzeća ni na koji način ne učestvuju u kršenju ljudskih prava;
 • Princip 3: Podržati slobodu udruživanja i efekivno priznati pravo na kolektivno pregovaranje;
 • Princip 4: Eliminisati sve oblike prinudnog ili obaveznog rada;
 • Princip 5: Ukinuti rad djece;
 • Princip 6: Eliminisati diskriminacije po osnovu zaposlenja i zanimanja;
 • Princip 7: Preduzeća će podržavati pristup predostrožnosti u izazovima zaštite životne sredine;
 • Princip 8: Preduzeti inicijativu za promovisanje odgovornosti prema životnoj sredini;
 • Princip 9: Ohrabrivati razvoj i korišćenje ekološki-prihvatljivih tehnologija;
 • Princip10: Obavezujemo se na poštovanje i davanje punog doprinosa ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih Nacija.

Milenijumski ciljevi su:

 1. Iskorjenjivanje krajnjeg siromaštva i gladi,
 2. Postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja,
 3. Promovisanje jednakosti polova i prava žena,
 4. Smanjivanje smrtnosti djece,
 5. Poboljšavanje zdravlja majki,
 6. Borba protiv AIDS-a, malarije i drugih oboljenja,
 7. Osiguravanje održivosti životne sredine,
 8. Razvijanje globalnog partnerstva i razvoja.

CRNOGORSKO UDRUŽENJE POSLODAVACA

Predsjednik CUP-a dr Vasilije Kostić